THE PRIVACY POLICY

Terms of Service

Privacy politics / Politika privatnosti korisnika

EN: On behalf of SS boutique we commit ourselves to protect the privacy of all our customers. We collect only the necessary, basic information about customers / users and data necessary for business and to inform users, in accordance with good business practices and to provide quality services. We give customers a choice, including the decision whether or not they want to be deleted from mailing lists used for marketing campaigns. All information about users / buyers are strictly confidential and are available only to employees who need this information to do their job. All employees SS boutique (and business partners) are responsible for respecting the privacy protection principles.

RS: U ime SS boutique obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni SS boutique (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Protection of confidental data / Zaštita poverljivih podataka

EN: When entering payment card data, confidental information are transmitted over a public network in the protected (encrypted) form by using SSL protocol and PKI system, as currently the most advanced cryptographic technology. Data security when shopping, is guaranteed by payment card processor, Banca Intesa ad Belgrade, so the complete billing process is performed on the Bank’s website. Not for a moment credit card data are not available to our system.

RS: Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Refund politics / Povraćaj sredstava

EN: In case of return of goods and refund the customer who has previously  paid  with some of the credit cards, in part or in full, regardless of the reason for the return, SS boutique is obliged to refund only through VISA, EC/MC and Maestro payment methods, which means that ‘s Bank at the request of the seller  will do refund on account of the card holder.

RS: U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, SS boutique je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Complaint politics / Politika reklamacija

EN: /

RS: 

Član 1. Ovim pravilnikom utvrdjuje se postupak i način rešavanja po reklamaciji (prigovoru) potrošača na nedostatke prodate robe, odnosno pružene usluge.

 

Član 2. Poslovodja u prodajnom objektu, odnosno prodavač u objektu u kojem sistematizacijom radnih mesta nije utvrdjeno radno mesto poslovodje (u daljem tekstu: poslovodja), dužan je neposredno po saopštenoj reklamaciji potrošača da proveri da li je roba kupljena u objektu u kojem se vrši reklamacija, da li kupac poseduje račun o kupovini i da li je prošlo više od šest meseci od dana kupovine te, ako utvrdi da nije ispunjen bilo koji od navedenih uslova, saopštava kupcu da po Zakonu nema pravo na reklamaciju. Ako poslovodja utvrdi da su ispunjeni svi uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana, proverava da li je nedostatak na robi nastao krivicom kupca te, ako utvrdi da je nedostatak na robi nastao krivicom kupca, saopštava kupcu da po Zakonu nema pravo na reklamaciju. Ako poslovodja utvrdi da su ispunjeni svi uslovi navedeni u stavu 1. ovog člana i da nedostatak na robi nije nastao krivicom kupca, robu sa nedostatkom zamenjuje novom robom, odnosno robom odgovarajuće marke (modela, tipa), a ukoliko, zbog neimanja robe u prodavnici nije moguće izvršiti zamenu, nudi potrošaču da mu vrati iznos plaćen za tu robu u visini cene te robe na dan vraćanja ili da se otklone nedostaci na robi. U slučajevima opisanim u stavu 3. ovog člana poslovodja sastavlja zapisnik koji osim potpisa poslovodje i potrošača naročito sadrži: datum reklamacije, podatke o prodajnom objektu u kojem se reklamacija vrši, broj i datum računa koji je izdat prilikom kupovine robe, podatke o robi koja je predmet reklamacije, lične podatake o potrošaču, konstataciju: a) da je roba zamenjena novom robom, navodeći marku (model, tip) robe koja je data u zamenu, odnosno b) koji iznos je vraćen potrošaču, sastavljajući istovremeno i Nalog za ispravku (Obrazac NI) po propisima o fiskalnim kasama, odnosno c) da se potrošač opredelio za otklanjanje nedostataka na robi.

Član 3. Kada iz okolnosti rešavanja po reklamaciji poslovoĎa nije u mogućnosti da reklamaciju reši na način opisan u članu 2. ovog pravilnika, preuzeće od potrošača robu koja je predmet reklamacije, sačiniti o tome zapisnik, navesti sve bitne podatke o robi i zahtevu potrošača, lične podatke o potrošaču, potpisati i pečatom overiti primitak robe od potrošača, saopštiti potrošaču da će o odluci donetoj po reklamaciji biti obavešten u roku od osam dana od dana prijema reklamacije i da će, ukoliko se utvrdi da je osnovan zahtev iz reklamacije isti biti ispunjen odmah, a najkasnije u daljem roku od osam dana. U slučajevima iz stava 1. ovog člana konačnu odluku po reklamaciji donosi rešenjem lice navedeno u preambuli ovog pravilnika.

Član 4. Reklamacije potrošača na pružene usluge rešavaju se shodnom primenom člana 2. i 3. ovog Pravilnika vodeći računa da potrošač, u slučaju iz stava 3. člana 2. ovog Pravilnika, ima pravo na otkalanjanje nedostataka u izvršenju usluge ili vraćanje plaćenog iznosa ili na smanjenje cene srazmerno nedostatku izvršene usluge.

Član 5. Ako potrošač pretrpi štetu prouzrokovanu proizvodom sa nedostatkom, odnosno neizvršenjem usluge ili izvršenjem usluge sa nedostatkom može da zahteva naknadu štete, pod uslovom da nedostatak nije nastao njegovom krivicom.

Declaration of currency exchange / Izjava o konverziji

EN: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.

 

RS: Sva plaćanja  ce se vršiti u Srpskoj valuti-dinar (RSD).  Iznos  koji će biti naplaćen dobijen je kroz konverziju cene iz Evra u Srpski dinar u skladu sa trenutnim kursom Nacinalne banke Srbije. Prilikom zaračunavanja  vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u vašu  lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike u odnosu na originalnu cenu navedenu na našem sajtu.

Shipping methods / Načini isporuke

EN: Sending and delivery of goods is done by ,, Post Express” courier service. All shipping charges borne by the buyer at prices from the table below.

 

RS: Slanje i dostava robe se obavlja preko kurirske službe ,,Post Express”. Sve troškove dostave snosi kupac po cenama iz dole priložene tabele.

Shopping Cart